• po dogovoru (kn)
  • prije 6 mjeseci
  • 2prijave
  • 515pregledi

Pozdrav,

tražim nekoga tko zna i može riješiti probleme ispod navedene. Naime predali smo projektni prijedlog za bespovratna sredstva EU te je odbijen zbog razloga ispod navedenih. Projektni prijedlog nam je radila osoba koja kako ispada nema dovoljno iskustva u tome, ovim putem tražimo osobu koja može riješiti sve dolje nevedeno.

Obzirom na ostvarenih 12 bodova u kriteriju 2. Odriivost projekta te 0 bodova u pod-kriteriju 5.4. Spremnost proizvoda/usluge za komercijalizaciju, projektni prijedlog nije udovoljio svim kriterijima ocjenjivanja kvalitete te shodno tome nije uspjesno prosao fazu 2: Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti, troskova iocjena  kvalitete.

Kriterij 2. Odrzivost projekta odnosi se na procjenu potencijala provedbe projekta i rasta malih i srednjih poduzeca sagledavanjem postavljenih marketinskih ciljeva sukladnih trziSnim mogucnostima kao i opisanog nacina financiranja post-projektnih aktivnosti nakon zavrsetka provedbe projekta.

u pod-kriteriju 2.1. pod financiranjem projekta promatra se je li prijavitelj opisao na koji nacin ce struktura troskova, planirani izvori i uvjeti financiranja poslovanja biti odrzivi za vrijeme trajanja projekta.

Prijavitelj je djelomicno opisao financijske aspekte provedbe projekta i likvidnost projekta te projektnoj prijavi nije prilozio poslovni plan iz kojeg bi bili vidljivi detaljniji opisi i obrazlozenja strukture troskova i financijskih pokazatelja. Stoga je u predmetnom pod-kriteriju dodijeljeno 3 boda.

 

Kako bi se procijenila financijska iekonomska odrzivost tri godine nakon zavrsetka projekta, u pod-kriteriju 2.2. potrebno je definirati post-projektne aktivnosti, kao i buduce materijalne i operativne troskove predlozenog ulaganja. U tom kontekstu, vrednuje se osiguravaju li predvidene post-projektne aktivnosti i odgovarajuci troskovi odrzivost rezultata projekta.

 

Post-projektne aktivnosti prijavitelja u razdoblju do tri godine opisane su djelomicno. Opisani su ocekivani prihodi, no nisu potkrijepljeni konkretnim dokazima. Stoga je u predmetnom pod-kriteriju dodijeljena djelomicna ocjena.

 

Kako bi se procijenila komercijalna odrzivost projekta, u pod-kriteriju 2.3. potrebno je definirati vanjske i unutarnje cimbenike poslovanja, napraviti odabir ciljanih trzista, odrediti prednosti prijavitelja u odnosu na njegovu konkurenciju, definirati potencijalni interes kupaca za proizvodom/uslugom koju nudi prijavitelj, poslovni model, te identificirati resurse i preduvjete za njihova koriStenje u odnosu na trzista odabrana od strane prijavitelja, te potencijal rasta poduzeea.

 

Strateski ciljevi projekta nisu u potpunosti opisani. lzjava da se tvrtka zeli pozicionirati kao lider u proizvodnji medicinskih plinova te da se zeli baviti proizvodnjom pcelinjih proizvoda je deklarativna te nije potkrijepljena stvarnim pokazateljima. Marketinski plan nije pripremljen, vee se njegova priprema predvida tijekom provedbe projekta. U prijavi se navodi da je proizvod prilagoden medunarodnom trzistu no bez ikakvih daljnjih razrada idetalja. Stoga je u predmetnom pod-kriteriju dodijeljena djelomicna ocjena.

 

U okviru pod-kriterija 2.4. ocjenjuje se jesu li marketinski ciljevi tijekom i nakon zavrsetka provedbe projekta postavljeni na realan i relevantan nacin, odnosno jesu li sukladni potrebama i moguenostima adekvatno identificiranog ciljanog trzista. Takoder, vrednuju se identificirani resursi potrebni za ostvarivanje ciljeva na odabranim trzistima te da lije prijavitelj prepoznao i opisao preduvjete potrebne kako bi se ostvario izlazak na ciljana tdista (npr. certifikacije, norme, medunarodni trgovinski sporazumi za ciljana trZiSta, atesti isuglasnosti, ukljucujuei i nacionalne regulatorne zahtjeve).

 

Projektna prijava djelomicno prikazuje kako ee se inovativni proizvod, pa time i prijavitelj, pozicionirati na trzistu. Skupine kupaca su nacelno navedene no nisu opisane te nije jasan niti pristup pojedinim skupinama. U prijavi se navodi da se prijavitelj zeli pozicionirati kao lider u segmentu medicinskih plinova idrugih inovativnih proizvoda pcelinjeg porijekla te da se radi o nisi ,health and wellness" proizvoda i to specijalno ljekovitih proizvoda za disni sustav. Prijavitelj je u opisao zeljenu trziSnu poziciju, no nije uspio realno opisati kako planira na trzistu postati prepoznatljiv obzirom na trziste koje mu je u fokusu zbog zagadenosti zraka. Stoga je u predmetnom pod-kriteriju dodijeljena djelomicna ocjena.

 

Doprinos atraktivnosti poduzeea na trzistu kapitala kroz planiranu strategiju privlacenja investitora iii dokaz interesa investitora je predmet pod-kriterija 2.5.

 

Prijavitelj u svojoj projektnoj prijavi nije opisao kako projekt doprinosi atraktivnosti poduzeea na trzistu kapitala niti je dokumentirao spremnost potencijalnih investitora za ulaganje u poduzeee prijavitelja, te je stoga predmetni pod-kriterij ocijenjen s 0 bodova.

 

Kriterij 5. Dizajn i zrelost projekta odnosi se na utvrdivanje potrebe trZiSta, odnosno problemskog stanja koje projekt rjesava te opis zeljenog stanja i prepoznatljivost svih relevantnih rizika, internu intervencijsku logiku projekta te spremnost proizvoda/usluge za komercijalizaciju.

 

Pod-kriterijem 5.4. boduje se spremnost rjesenja za komercijalizaciju, tj. u kojoj mjeri je rjesenje koje je predmet projekta spremno za izlazak na trziste. Ono podrazumijeva prilagodbu na temelju zahtjeva kupaca iii spremnost za izlazak na trziste, a za koju je vee iskazan interes trZiSta i/ili ima prve kupce, ukljucujuei i inkrementalne inovacije na postojeeim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova trzista a sto se mora dokazati konkretnim dokazima interesa trzista i/ili pravih kupaca.

 

Odbor za odabir projekata je temeljem misljenja i zakljucaka tehnicko-tehnoloskih strucnjaka utvrdio da prijavitelj nije uspio dokazati da je predlozena inovacija spremna za komercijalizaciju,  kako je  propisano

 

Metodologijom ocjenjivanja  kvalitete te pitanjem 5.4. kontrolne liste za ocjenjivanje kvalitete iz Priloga 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

 

Prijavitelj je u svojoj projektnoj prijavi izjavio da je proizvod u fazi minimalnog trzisnog proizvoda te da je potrebno izraditi nultu seriju, medutim nikakva dodatna dokumentacija o proizvodu nije dostavljena te nije razvidno posjeduje li proizvod skup kljucnih funkcionalnosti. Obzirom da prijavitelj nije obrazlozio koje to kljucne funkcionalnosti predlozeni proizvod sadrzi, ne maze se utvrditi stupanj spremnosti proizvoda za komercijalizaciju.

  • Menadžment i upravljanje projektima
  • Poslovni servisi - ostalo
  • Istraživanje tržišta i anketiranje


Morate se prijaviti da bi mogli komentirati i licitirati na ovaj posao